Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Thông tin cổ đông > Năm 2015

                                                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

                 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
 

                      Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015
 

Thời gian  Nội dung 
8h00 – 8h30 

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt 

8h30 - 8h45

- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành
Đại hội theo quy định của pháp luật

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. 

8h45 - 8h55  - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. 
8h55 – 9h10  - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. 
9h10 – 9h25  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 
9h25 – 9h35  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014  
9h35 – 9h45  - BCTC 2014 đã được kiểm toán 
9h45 – 9h50  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 
9h50 – 10h00  - Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS 
10h00 – 10h05  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 
10h05 – 10h30  Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.

- Biểu quyết thông qua 

10h30 – 10h45  - Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu. 
10h45 – 11h00

 - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.


Download