Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Thông tin cổ đông > Năm 2015

                                                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2015

                          

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

 

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.............................................................................................................

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:.............................................................................................. 

Cấp ngày :......../......../................Nơi cấp :................................................................................................. 

Địa chỉ thường trú :.................................................................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc :.......................................................................................................................................... 

Hiện đang là cổ đông sở hữu :……………………………………………………….……..cổ phần VPC 

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà sau:

Họ và tên:.................................................................................................................................................... 

Số CMND:..............................Ngày cấp:......./........./............Nơi cấp......................................................... 

Địa chỉ thường trú :..................................................................................................................................... 

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của VPC có tên dưới đây:
        Ông Phạm Nhật Thăng - Chủ tịch HĐQT
        Ông 
Lê Hồng Văn - Uỷ viên HĐQT
        Ông 
Hoàng Công Khanh - Uỷ viên HĐQT
        Ông 
Hoàng Thanh Tùng - Uỷ viên HĐQT
        Ông 
Đào Anh Dũng - Uỷ viên HĐQT
        Bà 
Nguyễn Thị Hoãn - Trưởng ban kiểm soát
        Ông 
Nguyễn Đăng Tiến - Thành viên BKS
        Bà 
Đặng Thị Mai An - Thành viên BKS

Được thay mặt tôi thực hiện các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 29/05/2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương 

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. 

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền. 
 

                      Người được uỷ quyền                                                                      Người uỷ quyền 

                      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 


Ghi chú: 

Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy uỷ quyền về Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trước 
10h00 ngày 27/05/2015, theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 – Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số fax: (84-4) 3645 1699, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)


Download