Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Thông tin cổ đông > Năm 2015

                                                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

                 THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


      Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

     - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

     - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ĐHĐCĐ).

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015

Địa điểm:  Văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội:  Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Kèm theo thư mời này là các tài liệu:

1. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội);

3. Báo cáo HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt đông năm 2015;

4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận. 

Các tài liệu liên quan khác tới Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, theo địa chỉ: http://www.vpc.com.vn

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Giấy uỷ quyền xin gửi tới ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trước 10h00 ngày 27/05/2015.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp. 
Trân trọng!

                                                                                                TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                CHỦ TỊCH


 

                                                                                                       PHẠM NHẬT THĂNG     

   

Ghi chú:
Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 10h00 ngày 
27/05/2015 theo Địa chỉ: Ông Lê Gia Như - Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, số 1283 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 04. 3645.1688  – Fax: 04. 3645.1699 - Di động: 0913 360 216.


Download