Tin tức : Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2 năm 2017      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1 năm 2017      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017      Chốt Danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2016      Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016      Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017      Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017      Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình đại hội cổ Đông năm 2017      Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội CĐ năm 2017      Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2017      Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016      Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2015      Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016      Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016      Chốt Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2016      Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015      Thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2014      Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản      Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015      Giấy ủy quyền đơn lẻ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
VPC

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Thông tin cổ đông > Năm 2012

Quyết định Hội Đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam

04/06/2015

Quyết định Hội Đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam

Quyết định Hội Đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam

Xem chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

04/06/2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

Xem chi tiết

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013

04/06/2015

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

06/06/2015

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Xem chi tiết

Thông báo chốt danh sách DHCD 2013

06/06/2015

Thông báo chốt danh sách DHCD 2013

Thông báo chốt danh sách DHCD 2013

Xem chi tiết

1 2 3  >   >>