admin-vpc

Tờ trình đại hội đồng cổ đông : v.v- lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán bao cáo tài chính năm 2019

Tờ trình đại hội đồng cổ đông : v.v- lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán bao cáo tài chính năm 2019 vui lòng lấy dữ liệu tại đây:  download

Xem tiếp
Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương  án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con

Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con vui lòng lấy tài liệu tại đây:  download

Xem tiếp
Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại Hội Đồng thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam Năm 2019

Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại Hội Đồng thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam Năm 2019 Vui lòng lấy dữ liệu tại đây:  download

Xem tiếp
Call Now Button