Báo cáo của ban Kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên cty cổ phần bao bì Việt Nam 2016

Click để xem tài liệu