Giấy ủy quyền đơn lẻ tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

 

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:………………………………………………………………………………….

Cấp ngày :……../……../…………….Nơi cấp :…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc :…………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang là cổ đông sở hữu :……………………………………………………….……..cổ phần VPC

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà sau:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………………Ngày cấp:……./………/…………Nơi cấp…………………………………………………

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của VPC có tên dưới đây:
Ông Phạm Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hồng Văn – Uỷ viên HĐQT
Ông Hoàng Công Khanh – Uỷ viên HĐQT
Ông Hoàng Thanh Tùng – Uỷ viên HĐQT
Ông Đào Anh Dũng – Uỷ viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hoãn – Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Đăng Tiến – Thành viên BKS
Bà Đặng Thị Mai An – Thành viên BKS

Được thay mặt tôi thực hiện các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 29/05/2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền.
Người được uỷ quyền                                                                      Người uỷ quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy uỷ quyền về Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trước 10h00 ngày 27/05/2015, theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 – Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số fax: (84-4) 3645 1699, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

Download