Giấy ủy quyền tham dự đại hôị

Down load tài liệu tại đây.