Giấy ủy quyền theo nhóm Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Kính gửi:       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Hôm nay, ngày   … / … / 2015, tại …………………………………, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:                          ….                               Ngày cấp:                                        Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

        Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của Công ty (VPC) có tên dưới đây:
Ông Phạm Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Hồng Văn – Uỷ viên HĐQT
Ông Hoàng Công Khanh – Uỷ viên HĐQT
Ông Hoàng Thanh Tùng – Uỷ viên HĐQT
Ông Đào Anh Dũng – Uỷ viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hoãn – Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Đăng Tiến – Thành viên BKS
Bà Đặng Thị Mai An – Thành viên BKS

Được thay mặt chúng tôi thực hiện các thủ tục: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 29/05/2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

_____________________________________________________________________________________________

Ghi chú: 

Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy uỷ quyền về Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trước 10h00 ngày 27/05/2015, theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 – Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 

(Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax Giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số fax: (84-4) 3645 1699, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

 

Download