Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Down load tài liệu tại đây