Thông báo chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2018

Xin vui lòng lấy tài liệu tại đây: Download