Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2018

Xin vui lòng lấy tài liệu tại đây: Download