Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

                 THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

      Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

     – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

     – Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ĐHĐCĐ).

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015

Địa điểm:  Văn phòng Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội:  Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Kèm theo thư mời này là các tài liệu:

1. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội);

3. Báo cáo HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt đông năm 2015;

4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

Các tài liệu liên quan khác tới Đại hội cổ đông thường niên 2015 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, theo địa chỉ: http://www.vpc.com.vn

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Giấy uỷ quyền xin gửi tới ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, Số 1283 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trước 10h00 ngày 27/05/2015.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!

                                                                                                TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                       PHẠM NHẬT THĂNG     

 

Ghi chú:
Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 10h00 ngày 27/05/2015 theo Địa chỉ: Ông Lê Gia Như – Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, số 1283 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 04. 3645.1688  – Fax: 04. 3645.1699 – Di động: 0913 360 216.

Download