Tờ trình đại hội đồng cổ đông : v.v- lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán bao cáo tài chính năm 2019

Tờ trình đại hội đồng cổ đông : v.v- lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán bao cáo tài chính năm 2019

vui lòng lấy dữ liệu tại đây:  download