Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2020

Down load tài liệu tại đây