Tờ trình: v/v- Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tờ trình: v/v- Thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Xin vui lòng lấy dữ liệu tại đây:   download