Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Download