Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

xin vui lòng tải tài liệu tại đây:  Tải về