NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:  tải tài liệu tại đây