TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Tờ trình về việc  phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả  thù lao HĐQT, BKS năm 2022 Down load tài liệu tại đây

Xem tiếp

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 Down load tài liệu tại đây

Xem tiếp