BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Down load tài liệu tại đây.