Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Down load tài liệu tại đây.