Tờ trình về việc  phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả  thù lao HĐQT, BKS năm 2022 Down load tài liệu tại đây