Thông báo đề cử nhân sự HĐQT và BKS

 Xin vui lòng lấy tài liệu tại đây: Download