Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương  án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con

Tờ trình đại hội đồng cổ đông: vv – Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con

vui lòng lấy tài liệu tại đây:  download