Dự thảo quy chế làm việc ĐHĐCĐ

Down load tài liệu tại đây.