Giấy ủy quyền đơn lẻ tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Download