Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (mẫu 2) năm 2014

Download