Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Click để xem tài liệu