Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Click để xem tài liệu