Nghị Quyết – V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCD

Nghị Quyết 

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCD

Xin Quí vị lấy tài liệu tại đây: Download