Tờ trình: v/v Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tờ trình: v/v Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 

Xin quí vị lấy tài liệu tại đây:  Download