Tờ trình lựa chọn ĐV kiểm toán năm 2021

Down load tài liệu tại đây.