Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS

Down load tài liệu tại đây.