Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sử dụng và cho vay vốn

Down load tài liệu tại đây.