Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

Down load tài liệu tại đây.