TỜ TRÌNH V/V PHÊ DUYỆT THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

DOWN LOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY