Đại hội cổ đông tháng 4 năm 2009

Đồng chí: Phạm Nhật Thăng - Tổng Giám Đốc kiêm chủ tịch HĐQT phát biểu trong đại hội

ĐỒng chí: Đào Anh Dũng - Tránh văn phòng - Uỷ viên hội đồng quản trị

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoãn - Kế toán trưởng XN Bao bì Hùng Vương kiêm trưởng ban kiểm soát

                                                                       Cổ đông công ty cổ phần Bao bì Việt Nam