Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015

Thời gian  Nội dung 
8h00 – 8h30 – Đón tiếp đại biểu, cổ đông

– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt

8h30 – 8h45 – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội

– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành
Đại hội theo quy định của pháp luật

– Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.

8h45 – 8h55 ​ – Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h55 – 9h10 – Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
9h10 – 9h25 – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
9h25 – 9h35  – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
9h35 – 9h45  – BCTC 2014 đã được kiểm toán
9h45 – 9h50 – Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015
9h50 – 10h00  – Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS
10h00 – 10h05  – Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
10h05 – 10h30 – Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề.- Biểu quyết thông qua
10h30 – 10h45  – Kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h45 – 11h00  – Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

– Tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

Download