tờ trình đại hội đồng cổ đông: v.v-Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

tờ trình đại hội đồng cổ đông: v.v-Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

vui lòng lấy dữ liệu tại đây:  download