Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:  Down load tài liệu tại đây