Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông 2016

Download