Thông tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015                  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015       Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ…

Xem tiếp