admin

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015                  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015       Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ…

Xem tiếp
Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 29 tháng 05 năm 2015 Thời gian  Nội dung  8h00 – 8h30 – Đón tiếp đại biểu, cổ đông – Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt 8h30 – 8h45 – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội –…

Xem tiếp
Giấy ủy quyền đơn lẻ tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015   GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM   1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.…………………………………………………………………………………………………

Xem tiếp
Giấy ủy quyền theo nhóm Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2015 GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM Kính gửi:       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG…

Xem tiếp
Call Now Button